جلسه مجازی
آخرین بروزرسانی
طرح کلان کاربرد ژئومکانیک در اکتشاف منابع هیدروکربنی و فناوری های نوین حفاری و مهندسی نفت در چاه های اکتشافی

طرح کلان کاربرد ژئومکانیک در اکتشاف منابع هیدروکربنی و فناوری های نوین حفاری و مهندسی نفت در چاه های اکتشافی

آدرس دسترسی سریع:   http://lms.shahroodut.ac.ir?m=328232175
نام و نام خانوادگی Your name