دوره آموزشی "آیین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی دانشگاه و شیوه نامه اجرایی"
5:38 ,1400/5/3، توسط معاونت آموزشی، تعداد مشاهده 81 بار
دوره آموزشی "آیین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی دانشگاه و شیوه نامه اجرایی"
برگزاری دوره آموزشی "آیین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی دانشگاه و شیوه نامه اجرایی" ویژه کارشناسان کمیته منتخب دانشکده ها توسط دبیرخانه هیات ممیزه دانشگاه
دبیرخانه هیأت ممیزه دانشگاه در نظر دارد دوره آموزشی "آیین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی دانشگاه و شیوه نامه اجرایی" را برای کارشناسان کمیته منتخب دانشکده ها در روز دوشنبه مورخ 1400/05/04 ساعت 9 صبح از به صورت مجازی برگزار نماید.