انتخاب نقش صرفا برای اطلاعیه ها کاربرد دارد و تاثیری در بخش اخبار ندارد.
select
عنوان  
خلاصه
دسته
زمانبندی
در صورتی که به هرکدام از زمان ها نیاز ندارید آن را خالی بگذارید.
شروع نمایش از
پایان نمایش تا
تصویر
 • کل
 • فایل های ارسال شده: % کل فایل ها:
 • عنوان فایل
 • زمان سپری شده:  زمان باقیمانده:  سرعت انتقال:
 • Show/Hide Border
 • Table Properties
 • Delete Table
 • Row
  • Insert Row Above
  • Insert Row Below
  • Delete Row
 • Column
  • Insert Column to the Left
  • Insert Column to the Right
  • Delete Column
 • Cell
  • Merge Cells Horizontally
  • Merge Cells Vertically
  • Split Cell Horizontally
  • Split Cell Vertically
  • Delete Cell
 • Cell Properties
 • Table Properties
 • Properties...
 • Image Map Editor
 • Properties...
 • OpenLink
 • Remove Link
 • Insert Select
 • Cut
 • Copy
 • Paste
 • Paste from Word
 • Paste Plain Text
 • Paste As Html
 • Paste Html