دفاع از پايان نامه دانشجوي كارشناسي ارشد
10:3 ,1399/11/13، توسط دانشکده علوم زمین، تعداد مشاهده 595 بار
دفاع از پايان نامه دانشجوي كارشناسي ارشد
اعظم عابدي عباس ابادي