راهنماي ثبت "درخواست بررسي غيبت كلاسي/ امتحاني در كميته غيبت"درصورت عدم انجام درخواست غیبت توسط دانشجو در موعد مقرر تبعات آن متوجه دانشجویان خواد بود
13:12 ,1399/11/8، توسط دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، تعداد مشاهده 260 بار
راهنماي ثبت "درخواست بررسي غيبت كلاسي/ امتحاني در كميته غيبت"درصورت عدم انجام درخواست غیبت توسط دانشجو در موعد مقرر تبعات آن متوجه دانشجویان خواد بود