اعلام آخرين مهلت دفاع از پايان نامه هاي ارشد رساله دكتري و دفاع از پيشنهاد رساله در نيمسال اول
12:24 ,1399/11/1، توسط دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، تعداد مشاهده 62 بار
اعلام آخرين مهلت دفاع از پايان نامه هاي ارشد رساله دكتري و دفاع از پيشنهاد رساله در نيمسال اول

اعلام آخرين مهلت دفاع از پايان نامه هاي ارشد رساله دكتري و دفاع از پيشنهاد رساله در نيمسال اول :

    احتراماً با عنايت به بند 5 از يكصد و شصت و نهمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي مبني بر تعيين مهلت دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد (آخرين پنجشنبه قبل از شروع نيمسال بعد ) و با توجه به تقويم آموزشي  آخرين مهلت دفاع از پايان نامه هاي ارشد و دفاع از پيشنهاد رساله در نيمسال اول 1400-1399 تاريخ 23 بهمن ماه خواهد بود و همچنين دفاع از رساله در نيمسال جاري تا پايان بهمن ماه 99 مي باشد. لذا خواهشمنداست مراتب به نجو مقتضي به اطلاع دانشجويان مربوطه رسانده شود.