شروع درخواست کمیسیون موارد خاص و افزایش سنوات برای دانشجویان ارشد و دکتری ارشد
8:40 ,1399/10/27، توسط دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، تعداد مشاهده 414 بار
شروع درخواست کمیسیون موارد خاص و افزایش سنوات برای دانشجویان ارشد و دکتری ارشد

 قابل توجه دانشجویان ارشد و دکتری :

دانشجویان ارشد مشغول به تحصیل  ها برای ترم  ششم و بیشتر و دانشجویان دکتری برای ترم 10 و بیشتر باید

در خواست افزایش سنوات در جلسه کمیسیون موارد خاص دانشگاه را انجام دهند.

در صورت عدم درخواست و پیگیری دانشجو سر ترم برای انها باز نخواهد شد و عواقب آن به عهده دانشجو خواهد بود.

  احتراماً،  تقويم برگزاري دويست و بيست و پنجمين جلسه كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه به شرح ذيل اعلام مي گردد :

جلسه كميسيون : 225

تاريخ برگزاري جلسه :  99/11/27

تاريخ درخواست توسط دانشجو :  1399/10/27 لغايت 1399/11/18

اعلام نظر دانشكده:  1399/11/19

اعلام نظر آموزش : 1399/11/20  

اعلام نظر كارشناس 1399/11/21

اعلام نظر دبير 1399/11/25